World premiere of the new Pagani Utopia

The city of Milan is hosting the world premiere of a brand new Hypercar, the Pagani Utopia.聽

 

A presentation accompanied by music and art.

 

The principle of Art and Science has always underpinned Pagani Automobili鈥檚 creations and is the thread linking designer Horacio Pagani to Leonardo da Vinci. It lies at the heart of the temporary exhibition opening tomorrow at which the new Hypercar will be displayed together with six original drawings by the eclectic artist and unparalleled genius.

 

Standardy reklamy hazardowej w Polsce

W ostatnich latach reklama hazardowa sta?a si? jednym z najbardziej kontrowersyjnych temat贸w w Polsce. Ze wzgl?du na rosn?c? popularno?? hazardu online, coraz wi?cej os贸b jest nara?onych na wp?yw reklam zwi?zanych z t? bran??. W odpowiedzi na to, polski rz?d wprowadzi? szereg standard贸w reklamowych, kt贸re maj? na celu ochron? konsument贸w i zapobieganie negatywnym skutkom hazardu. Poni?ej przedstawiamy om贸wienie tych standard贸w oraz ich wp?yw na reklam? hazardow? w Polsce.

Reklama hazardowa a standardy etyki

Reklama hazardowa musi spe?nia? okre?lone standardy etyczne, kt贸re maj? na celu ochron? konsument贸w przed szkodliwymi skutkami hazardu. Zgodnie z tymi standardami, reklama hazardowa nie mo?e promowa? hazardu jako spos贸b na rozwi?zanie finansowych problem贸w ani sugerowa?, ?e gra hazardowa jest gwarancj? sukcesu. Reklamy nie mog? r贸wnie? sugerowa?, ?e hazard jest sposobem na zdobycie statusu spo?ecznego lub ?e graj?c w hazard mo?na unikn?? trudno?ci ?yciowych. Przeciwdzia?anie uzale?nieniu od hazardu jest r贸wnie? wa?nym aspektem standard贸w etyki reklamy hazardowej.

Wyja?nione

Ograniczenia dotycz?ce tre?ci reklam hazardowych

Standardy reklamy hazardowej w Polsce wprowadzaj? r贸wnie? ograniczenia dotycz?ce tre?ci reklam. Reklamy nie mog? zawiera? tre?ci agresywnych, obra?liwych lub nieodpowiednich dla nieletnich. Ponadto, reklamy hazardowe nie mog? sugerowa?, ?e gra hazardowa jest aktywno?ci?, kt贸ra jest ?atwa do opanowania i nie wi??e si? z ryzykiem. Reklamy nie mog? r贸wnie? sugerowa?, ?e gra hazardowa jest sposobem na zdobycie presti?u lub ?e wszyscy, kt贸rzy graj? w hazard, odnosz? sukcesy. Standardy reklamy hazardowej maj? na celu zapewnienie uczciwo?ci i rzetelno?ci reklam oraz ochron? konsument贸w przed nieuczciwymi praktykami.

Ograniczenia dotycz?ce promocji hazardu

Standardy reklamy hazardowej w Polsce wprowadzaj? r贸wnie? ograniczenia dotycz?ce promocji hazardu. Reklamy nie mog? sugerowa?, ?e gra hazardowa jest akceptowana przez spo?ecze?stwo lub ?e wszyscy powinni bra? w niej udzia?. Ponadto, reklamy hazardowe nie mog? promowa? hazardu jako spos贸b na rozrywk? dla wszystkich grup wiekowych. Standardy reklamy hazardowej maj? na celu ochron? nieletnich przed wp?ywem reklam hazardowych oraz zapewnienie, ?e reklamy s? odpowiedzialne i skierowane do odpowiednich grup wiekowych.

Podsumowanie

Standardy reklamy hazardowej w Polsce maj? na celu ochron? konsument贸w przed szkodliwymi skutkami hazardu oraz zapewnienie uczciwo?ci i rzetelno?ci reklam. Reklamy hazardowe musz? spe?nia? okre?lone standardy etyczne i nie mog? promowa? hazardu jako spos贸b na rozwi?zanie finansowych problem贸w. Ograniczenia dotycz?ce tre?ci reklam hazardowych maj? na celu zapewnienie, ?e reklamy s? odpowiedzialne i nie wp?ywaj? negatywnie na spo?ecze?stwo. Ograniczenia dotycz?ce promocji hazardu maj? na celu ochron? nieletnich i zapewnienie, ?e reklamy s? skierowane do odpowiednich grup wiekowych.

Wszystkie te standardy maj? na celu zapobieganie negatywnym skutkom hazardu i ochron? konsument贸w. Dlatego reklama hazardowa w Polsce musi by? zgodna z tymi standardami, aby zapewni? uczciwo?? i odpowiedzialno?? w tej bran?y.

The musical background will be a composition played by the Symphony Orchestra of the Milan Conservatory, inspired by piano pieces composed by a young Horacio Pagani.

 

 

Pagani Press Office

press.office@pagani.com


Download the high resolution pictures of Utopia at this link:

https://www.dropbox.com/sh/bbgi1w2f0sz5i91/AAAtjkz1kxf3LCvwrc3ZR_yWa?dl=0